Sikkerhetsinformasjon

Takk for at du valgte et produkt fra Kellfri AB. Ved å følge den generelle sikkerhetsinformasjonen og brukermanualen, samt ved å tenke på sikkerheten, vil du få stor nytte og sikker bruk av ditt Kellfri-produkt i mange år. Kellfri konstruerer og leverer effektive og rimelige maskiner og komponenter til skogbruk, landbruk, entreprenører og hage i Sverige, Norden for øvrig og Europa.

Før bruk
Før produktet tas i bruk, må du av hensyn til din egen og andres sikkerhet lese gjennom og forstå alle instruksjoner i den generelle sikkerhetsforskriften og brukermanualen. De skal være lett tilgjengelige for brukeren av produktet. Tenk på at det kan være bra for din egen og andres sikkerhet å lese gjennom den generelle sikkerhetsforskriften med jevne mellomrom. Hvis sikkerhetsinformasjonen eller brukermanualen blir skadet eller forsvinner, kan du bestille en ny fra: Kellfri AB, Munkatorpsgatan 6, SE-532 37 SKARA, tel:  +46 511 242 50.

Bruk ikke produktet hvis du er påvirket av alkohol, medikamenter, sterke medisiner eller føler deg syk eller trett. Følg alltid allmenne trafikkregler og gjeldende dyrevelferdslov. Personer under 15 skal ikke bruke produktet.

Kontroller alltid ytelsen til maskinkombinasjonen som skal brukes. Det er viktig at de harmoniserer og stemmer overens på en tilfredsstillende måte for å sikre produktets funksjon samt din egen og andres sikkerhet.

Foreta en visuell kontroll av produktet før bruk for å oppdage eventuelle skader og slitasje. Utbedre og skift ut etter behov. Smør bevegelige deler og kontroller at alle bolter og mutre er trukket til.

Sørg for å trene, lære og få rutiner på korrekte arbeidsmetoder. Begynnere skal alltid holde lav hastighet og være svært forsiktige før rutiner og kjennskap til produktet er oppnådd. DU (kunden) har alltid ansvaret for at brukeren kan håndtere produktet og situasjonen. Produktet skal ikke tas i bruk hvis det ikke kan skje på en sikker måte for brukeren.

Hvis en nødssituasjon oppstår 
• Ring 112 hvis en nødssituasjon oppstår.
• Ha alltid mobiltelefon eller nødtelefon tilgjengelig hvis du arbeider alene.
• Førstehjelpsutstyr og brannslukker skal oppbevares lett tilgjengelig ved arbeid, vedlikehold og service.

Advarselsetiketter  
Pass på at alle advarselsetiketter er lett synlige, rene og lesbare. Unngå å rette en høytrykksspyler direkte mot advarselsetikettene. Hvis en del med advarselsetikett blir skiftet ut eller etiketter blir slitte og må erstattes, må nye bestilles.

Personlig verneutstyr 
Bruk alltid personlig verneutstyr som er egnet for og tilpasset produktet du skal bruke. Bruk ikke løstsittende klær eller smykker når du arbeider med produktet. Langt hår bør settes opp ved arbeid med redskaper som har roterende deler.

Omgivelser 
• Kontroller at området er fritt for personer og gjenstander før du kobler til eller bruker produktet. Vær ekstra oppmerksom hvis det befinner seg barn i området der produktet brukes eller oppbevares.
• Kontroller at det ikke finnes lavthengende strømledninger i arbeidsområdet.
• Vær forsiktig ved arbeid i skråninger og i nærheten av grøfter.
• Unngå at det ligger rusk og rask i arbeidsområdet, og hold alle arbeidsflater rene.
• Respekter alltid produktets risikosone.

Bruk 
Produktet skal kun brukes av personer som har lest og forstått sikkerhetsinformasjonen og brukermanualen. Vær oppmerksom og forsiktig under arbeid med produktet, og bruk det alltid kun på den måten beskrevet i brukermanualen. Vær forsiktig ved arbeid med produkter med hydraulikkslanger. Olje under trykk kan penetrere huden. Oppsøk lege umiddelbart hvis dette skjer.
• Når du arbeider med produkter som har bevegelige deler, er det alltid en klemfare.
• Bruk alltid egnet vernebekledning og vernesko.
• Arbeid alltid alene med produkter som er ment for bruk av én person alene.
• Respekter alltid produktets risikosone.
• Ulike materialer, olje og smørefett påvirkes av lave temperaturer slik at egenskapene svekkes kraftig. Det samme skjer ved høye temperaturer. Ta hensyn til dette ved bruk..

Transport og lagring 
Kontroller at området er fritt for personer og gjenstander før transport finner sted. Sørg for at produktet er godt forankret, og at eksisterende transportsikringer er montert. Vær oppmerksom og forsiktig under hele forflytningen.
• Plasser lasten så lavt som mulig.
• Personer må ikke gå under hengende last.
• Vogner som brukes ved transport bør ha fungerende bremser.
• Respekter produktets risikosone også ved transport og forflytning.

Oppbevar alltid produktet på et tørt sted, helst under tak, når det ikke er i bruk. Forsikre deg om at produktet står stødig på flatt underlag og ikke risikerer å velte. La aldri barn leke ved oppbevaringsstedet. Tenk på velterisikoen!

Vedlikehold og service  
Sørg for at produktet står stabilt og ikke risikerer å velte under vedlikehold og service. Skift ut skadde og slitte deler umiddelbart, og bruk bare reservedeler med tilsvarende spesifikasjoner for å unngå skader og havari. Utfør vedlikehold, service og kontroller ifølge anbefalingene i brukermanualen. Alle reparasjoner og koblinger i forbindelse med strøm må utføres av en autorisert person. Husk å kontrollere at alle mutre og bolter er trukket til etter vedlikehold og service. Prøvekjør alltid produktene før arbeidet påbegynnes!

Kellfri AB arbeider kontinuerlig med å videreutvikle sine produkter, og forbeholder seg derfor retten til endringer når det gjelder bl.a. utforming og utseende, uten forvarsel.

Gjenvinning
Ved kassering skal produktet demonteres og transporteres til et egnet mottak. Kontakt lokale renovasjonsmyndigheter for mer informasjon.

Kundeservice
Du er alltid velkommen til å sende oss synspunkter eller stille spørsmål om våre redskaper og produkter.
Kontakt: Kellfri AB, Munkatorpsgatan 6, SE-532 37 SKARA, e-post: info@kellfri.no, tel:  +46 511 242 50.